Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi tedavilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca, “Balat Mah. Baki Dede Sok. No:19 Fatih/İstanbul”adresinde mukim COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI. Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI. tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Web sitesinin ücretsiz analizini yapmak için ve email ile göndermek,
 • İnternet sitesi üzerindeki tehditlerin fark edilmesi ve algılanması,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta sözleşmenin kurulması ve ifası nedeniyle COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI. çalışanlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; ad-soyad, iletişim adresi, telefon numarası, şahsi veya kurumsal e- posta adresi, kullanıcıların IP bilgisi ve işletim sistemi, kullanıcıların yaş, cinsiyet, yaşadıkları şehir, ilgi alanları, konuştukları dil, kullanıcıların geldiği kaynak bilgisi, ziyaret ettikleri sayfalar ve ziyaret süreleri, kullanıcıların sayfa etkileşimleri (Tıklamalar, çıkmalar, kaydırma hareketleri),kullanıcıların tarayıcı, cihaz ve ekran çözünürlüğü bilgileri, web sitesi, e- mail bilgisi niteliğindeki ilgili genel nitelikli kişisel veriler;

Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri ve 6/3 fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci

İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz ticari ilişkimiz devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ‘ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, https://coza.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Balat Mah. Baki Dede Sok. No:19 Fatih/İstanbul”adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@coza.com.tr adresine iletebilirsiniz. COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI. tarafından reddedilecektir.

COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTI.

Yurtdışına Veri Aktarımına Dair Açık Rıza Beyanı

COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. (“COZA ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kullanıcıların IP bilgisi ve işletim sistemi, kullanıcıların yaş, cinsiyet, yaşadıkları şehir, ilgi alanları, konuştukları dil, kullanıcıların geldiği kaynak bilgisi, ziyaret ettikleri sayfalar ve ziyaret süreleri, kullanıcıların sayfa etkileşimleri (Tıklamalar, çıkmalar, kaydırma hareketleri),kullanıcıların tarayıcı, cihaz ve ekran çözünürlüğü bilgileri, web sitesi, e- mail bilgisi niteliğindeki ilgili genel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerim yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, COZA tarafından hazırlanmış “Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin COZA tarafından yurtdışında mukim üçüncü taraflarla (Google, Turhost) kişisel verilerin yurtdışındaki sunucularda tutulması ve reklam hizmeti alınması amaçlarıyla yurtdışına aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

COZA DİJİTAL AKILLI ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ.